Gitstar Ranking

Unofficial GitHub star ranking for users, organizations and repositories.

Users

Rank User Star
1 170270?v=3 sindresorhus 466643
2 66577?v=3 JakeWharton 89069
3 25254?v=3 tj 83378
4 150330?v=3 getify 77067
5 5502029?v=3 typicode 70668
6 4732?v=3 jashkenas 68364
7 12631?v=3 substack 61789
8 119893?v=3 kennethreitz 60006
9 5458997?v=3 donnemartin 59436
10 257?v=3 robbyrussell 59028
Show more »

Organizations

Rank Organization Star
1 1342004?v=3 google 856542
2 69631?v=3 facebook 766682
3 6154722?v=3 Microsoft 571620
4 47359?v=3 apache 390579
5 9892522?v=4 freeCodeCamp 329276
6 6128107?v=3 vuejs 299501
7 1961952?v=3 alibaba 296016
8 15658638?v=4 tensorflow 246889
9 698437?v=3 airbnb 230072
10 139426?v=3 angular 220898
Show more »

Repositories

Rank Repository Star
1 9892522?v=4 freeCodeCamp 298396
2 6128107?v=3 vue 129161
3 2918581?v=3 bootstrap 128833
4 69631?v=3 react 122465
5 14127308?v=4 free-programming-... 118441
6 15658638?v=4 tensorflow 114640
7 170270?v=3 awesome 99459
8 1562726?v=3 d3 79356
9 698437?v=3 javascript 76956
10 9919?v=3 gitignore 75997
Show more »